ΑΛΙΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ

28 Ιουλίου 2020

Ψαλμός Δαυίδ - Oγδοηκοστός δεύτερος1.       ῼδὴ ψαλμοῦ τῷ ᾿Ασάφ.
 2 Ο ΘΕΟΣ, τίς ὁμοιωθήσεταί σοι; μὴ σιγήσῃς μηδὲ καταπραΰνῃς, ὁ Θεός·
3 ὅτι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἤχησαν, καὶ οἱ μισοῦντές σε ᾖραν κεφαλήν,
4 ἐπὶ τὸν λαόν σου κατεπανουργεύσαντο γνώμην καὶ ἐβουλεύσαντο κατὰ τῶν ἁγίων σου·
 5 εἶπαν· δεῦτε καὶ ἐξολοθρεύσωμεν αὐτοὺς ἐξ ἔθνους, καὶ οὐ μὴ μνησθῇ τὸ ὄνομα ᾿Ισραὴλ ἔτι.
6 ὅτι ἐβουλεύσαντο ἐν ὁμονοίᾳ ἐπὶ τὸ αὐτό, κατὰ σοῦ διαθήκην διέθεντο
7 τὰ σκηνώματα τῶν ᾿Ιδουμαίων καὶ οἱ ᾿Ισμαηλῖται, Μωὰβ καὶ οἱ ᾿Αγαρηνοί,
8 Γεβὰλ καὶ ᾿Αμμὼν καὶ ᾿Αμαλὴκ καὶ ἀλλόφυλοι μετὰ τῶν κατοικούντων Τύρον.
9 καὶ γὰρ καὶ ᾿Ασσοὺρ συμπαρεγένετο μετ᾿ αὐτῶν, ἐγενήθησαν εἰς ἀντίληψιν τοῖς υἱοῖς Λώτ. (διάψαλμα).
10 ποίησον αὐτοῖς ὡς τῇ Μαδιὰμ καὶ τῷ Σισάρᾳ, ὡς τῷ ᾿Ιαβεὶμ ἐν τῷ χειμάρρῳ Κεισών·
11 ἐξωλοθρεύθησαν ἐν ᾿Αενδώρ, ἐγενήθησαν ὡσεὶ κόπρος τῇ γῇ.
12 θοῦ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ὡς τὸν ᾿Ωρὴβ καὶ Ζὴβ καὶ Ζεβεὲ καὶ Σαλμανὰ πάντας τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν,
13 οἵτινες εἶπαν· Κληρονομήσωμεν ἑαυτοῖς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ.
14 ὁ Θεός μου, θοῦ αὐτοὺς ὡς τροχόν, ὡς καλάμην κατὰ πρόσωπον ἀνέμου·
15 ὡσεὶ πῦρ, ὃ διαφλέξει δρυμόν, ὡσεὶ φλόξ, ἣ κατακαύσει ὄρη,
16 οὕτως καταδιώξεις αὐτοὺς ἐν τῇ καταιγίδι σου, καὶ ἐν τῇ ὀργῇ σου συνταράξεις αὐτούς. 17 πλήρωσον τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἀτιμίας, καὶ ζητήσουσι τὸ ὄνομά σου, Κύριε.
18 αἰσχυνθήτωσαν καὶ ταραχθήτωσαν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἐντραπήτωσαν καὶ ἀπολέσθωσαν
19 καὶ γνώτωσαν ὅτι ὄνομά σοι Κύριος· σὺ μόνος ῞Υψιστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.

22 Ιουλίου 2020

Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, η Μυροφόρος και Ισαπόστολος - Εορτή της 22ας Ιουλίου

Source of picture: said.gr

Ἡ Μαρία αὐτὴ ὀνοµάστηκε Μαγδαληνή, ἐπειδὴ καταγόταν ἀπὸ τὰ Μάγδαλα, πόλη ποὺ βρίσκεται δυτικὰ τῆς θάλασσας τῆς Γαλιλαίας.
 Συνέβη δὲ νὰ τὴν ἀπαλλάξει ὁ Κύριος ἀπὸ ἑπτὰ δαιµόνια ποὺ τὴν ἐνοχλοῦσαν.
 Θέλοντας τότε νὰ δείξει τὴν εὐγνωµοσύνη της ἡ Μαρία γιὰ τὴν εὐεργεσία αὐτή, ἀφοσιώθηκε µὲ ἰδιαίτερο ζῆλο στὴν ὑπηρεσία τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ, ὅπως ἄλλοτε ὁ Δαβὶδ γιὰ νὰ δείξει εὐγνωµοσύνη στὸ Θεὸ ἔψαλλε:
«ἄσω τῷ Κυρίῳ τῷ εὐεργετήσαντί µε καὶ ψαλῶ τῷ ὀνόµατι Κυρίου τοῦ Ὑψίστου».
Δηλαδή, ᾄσµατα εὐγνωµοσύνης θὰ τονίσω στὸν Κύριο, ποὺ µὲ εὐεργέτησε, καὶ ὕµνους δοξολογίας θὰ ψάλω στὸ ὄνοµα τοῦ Κυρίου τοῦ Ὕψιστου.
Ἔτσι ἡ Μαρία ἔγινε µαθήτρια τοῦ Κυρίου καὶ Τὸν διακονοῦσε.
Αὐτή, µάλιστα, κατὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἦλθε πρώτη στὸν τάφο Του µὲ ἀρώµατα, καὶ ἄγγελοι ντυµένοι στὰ λευκὰ ἀνήγγειλαν σ᾿ αὐτὴ τὴν Ἀνάστασή Του.
Ἡ Μαρία, µετὰ τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ἐξακολούθησε νὰ διακονεῖ στὴν πρώτη χριστιανικὴ Ἐκκλησία στὴν Ἱερουσαλήµ.
Ἔπειτα πῆγε στὴν Ἔφεσο, κοντὰ στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸ Θεολόγο, ὅπου καὶ πέθανε.
Τάφηκε στὴν εἴσοδο τῆς σπηλιᾶς, ὅπου ἀργότερα ἐκοιµήθησαν οἱ ἑπτὰ παῖδες ἐν Ἔφεσῳ.

Ιερά Λείψανα:
Η δεξιά της Αγίας βρίσκεται στη Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους.
Η αριστερά της Αγίας βρίσκεται αδιάφθορη στη Μονή Σιμωνόπετρας Αγίου Όρους.
Μέρος του αριστερού ποδός της Αγίας βρίσκεται στη Μονή Εσφιγμένου Αγίου Όρους.
Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας βρίσκονται στις Μονές Αγίου Γεωργίου Φενεού Κορινθίας και 40 Μαρτύρων Σπάρτης, στη ρωμαιοκαθολική Βασιλική του Λατερανού Ρώμης, στη ρωμαιοκαθολική Βασιλική του Αγίου Μαξιμίνου Μασσαλίας και στον ομώνυμο ρωμαιοκαθολικό Ναό Vezelau Γαλλίας.

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Χριστῷ τῷ δι᾽ ἡμᾶς, ἐκ Παρθένου τεχθέντι, Σεμνὴ Μανδαληνή, ἠκολούθεις Μαρία, αὐτοῦ τὰ δικαιώματα, καὶ τοὺς νόμους φυλάττουσα, ὅθεν σήμερον, τὴν παναγίαν σου μνήμην, ἑορτάζοντες, ἀνευφημοῦμέν σε πίστει, καὶ πόθῳ γεραίρομεν.


26 Απριλίου 2020

Περί σφραγίσματος και εσχάτων καιρών - Γέροντας Εφραίμ Ι.Σ. Αγίου Ανδρέα

Ομιλία περί εσχάτων και αντιχρίστου
π. Ἐφραίμ, Δικαῖος τῆς Σκήτεως τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου (Σεράι) Καρυῶν Ἁγίου Ὄρους Ἄθω.
Πολλά έχουν ειπωθεί γι αυτό το θέμα και ορισμένοι αναγνώστες βρίσκονται σε σύγχυση.
Ο Γέροντας Εφραίμ διευκρινίζει και βάζει σε σειρά τα γεγονότα. 
Ακούστε τον στο εξάλεπτο βίντεο.

18 Απριλίου 2020

Η Ανάσταση του Χριστού και η σταύρωση του στομάχου, την ημέρα της Λαμπρής

 • Τα γαστρονομικά έθιμα της εορτής του Πάσχα γεμίζουν το τραπέζι με πολλά νόστιμα εδέσματα.
 • Το αρνί, το κοκορέτσι, η γαρδούμπα, τα τσουρέκια και τα κόκκινα αυγά έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
 • Εκτός από τη νοστιμιά τους περιέχουν και αρκετά λίπη τα οποία πολλές φορές ο οργανισμός μας δυσκολεύεται να αφομοιώσει και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τις δυσπεψίες, τα ανυποχώρητα φουσκώματα στο στομάχι και τον πόνο στο στήθος και την πλάτη.
 • Η υπερβολική λήψη πασχαλινών εδεσμάτων ίσως οδηγήσει κάποια πάσχοντα από καρδιαγγειακά άτομα στο νοσοκομείο για ανάνηψη, παράκαμψη "by pass", stent, ή και μπαλονάκι.
 • Αν λοιπόν Θέλουμε να πούμε ένα Μεγάλο "ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ" στους γιατρούς, εν όψει πανδημίας COVID-19, δεν το κάνουμε μόνον χτυπώντας παλαμάκια στα μπαλκόνια αλλά, και προσέχοντας την διατροφή μας κατά τις ημέρες της Λαμπρής.
 • Με αυτή μας την ενέργειά οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το ΕΚΑΒ θα γιορτάσουν χωρίς πολλά περιστατικά το γιορτινό τους τραπέζι έστω και κατά τις ώρες εφημερίας τους.
 • Λόγω της υψηλής θεραπευτικής τους ικανότητας οι γιατροί θα ανανήψουν τους πάσχοντες αλλά, δεν θα είναι υπεύθυνοι εάν (οι πάσχοντες) επιστρέψουν στο σπίτι τους ως φορείς κορωναϊού εν καιρώ πανδημίας.
 .          Tips:
 • Ας δούμε ορισμένες έξυπνες λύσεις για τα περισσεύματα της πασχαλινής τραπέζης:
 • Να τρώμε συνδυάζοντας το αρνί με διάφορες σαλάτες και φρούτα.
 • Δεν προσπαθούμε ποτέ να χορτάσουμε τρώγοντας μόνο κρέας, αυγά και κοκορέτσι.
 • Τα πασχαλινά κρέατα επίσης που αγοράζουμε την παραμονή ίσως να είναι περισσότερα από εκείνα που θα μαγειρέψουμε για το γιορτινό τραπέζι με αποτέλεσμα να τρώμε περισσότερα από εκείνα που χρειαζόμαστε. 
 • Προσοχή λοιπόν στην ποσότητα τροφίμων που θα αγοράσουμε.
 • Αν το αρνί που αγοράσαμε είναι πολύ, καλό θα είναι να ψήσουμε τόσο, όσο είναι απαραίτητο για το τραπέζι μας και το υπόλοιπο να το αποθηκεύσουμε στον καταψύκτη.
 • Ας προσφέρουμε τα τρόφιμα που μας περισσεύουν σε κοινωνικά μαγειρεία που παρασκευάζουν φαγητά για άπορους και φτωχούς ανθρώπους (ενορίες, δήμους κ.λ.π.).
 • Αν μας περισσέψει μαγειρεμένο φαγητό δεν το πετάμε αλλά το προσφέρουμε  σε ανθρώπους που γνωρίζουμε ότι έχουν την ανάγκη μας.
 • Μεγάλο λάθος είναι επίσης να πετάμε το ψωμί που μας περίσσεψε στα σκουπίδια. Η ορθή λύση είναι να βρέξουμε το μπαγιάτικο ψωμί και να το αφήσουμε σε σημεία που μαζεύονται τα περιστέρια.
 • Υπάρχουν άνθρωποι στις γειτονιές που δίνουν τροφή στα αδέσποτα ζώα. Ας τους προσφέρουμε λοιπόν το επιπλέον μαγειρεμένο φαγητό μας για να ταΐσουν αυτά τα ζωάκια.
 • Ακόμη κι εμείς οι ίδιοι μπορούμε να βάλουμε σε ένα αλουμινόχαρτο το φαγητό που μας περίσσεψε και να το αφήσουμε σε μία κατάλληλη γωνιά όπου σιτίζονται τα αδέσποτα ζώα (και όχι σε κάποιο τυχαίο σημείο, γιατί ίσως μας κάνουν παρατήρηση).
            Vasileios

Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός - 18 Απριλίου 2020

Εν μέσω πανδημίας COVID - 19, "Η Αφή του Αγίου Φωτός" στα Ιεροσόλυμα

12 Απριλίου 2020

Ζωντανή ομιλία π.Νικολάου Μανώλη (χωρίς κόσμο): Διαολεμένο Ιερατείο


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ: 
1. Τό διαολεμένο ἱερατεῖο τότε
2. Τό διαολεμένο ἱερατεῖο σήμερα
Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 12 Απριλίου 2020, στίς 10:30 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος π.Νικόλαος Μανώλης θά μιλήσει διαδικτυακά μέ θέμα: «Διαολεμένο Ἱερατεῖο».
https://katanixi.gr/

6 Απριλίου 2020

Όσιος Ονούφριος Αιγύπτιος - Εορτή της 12ης Ιουνίου

Καὶ τὴν ἑνὸς χιτῶνος ἐντολήν, Πάτερ,
Ὑπερβέβηκας, γυμνητεύσας εἰς τέλος.
Δωδεκάτῃ ἀχίτωνα Ὀνούφριον ἐκ βίου ἦραν.

Ο Βίος του Οσίου:
Από τις μεγαλύτερες ασκητικές φυσιογνωμίες των αιγυπτιακών έρημων ο Ονούφριος, καταγόταν από την Περσία. Από παιδί ακόμα έδειχνε φλογερό πόθο ολοκληρωτικής αφιέρωσης στο Θεό. Σε νεαρή ηλικία, εντάχθηκε σε μια κοινοβιακή αδελφότητα, όπου για αρκετά χρόνια ασκήθηκε στην πνευματική και σωματική εγκράτεια και στην υπακοή. Η μεγάλη του ταπεινοφροσύνη έκανε τους αδελφούς του να τον αγαπήσουν πολύ. Όταν ωρίμασε περισσότερο στην ηλικία ο Ονούφριος θέλησε να πάει βαθύτερα στην έρημο, να γνωρίσει και να μιμηθεί τη ζωή των εκεί ασκητών της. Με μεγάλη λύπη η αδελφότητα άφησε ελεύθερο το επίλεκτο αυτό μέλος της. Αφού βάδισε αρκετά μέσα στην έρημο, συνάντησε την καλύβη του ερημίτη Ερμία, που με θεία αποκάλυψη τον περίμενε. Ο Ερμίας τον οδήγησε σε μια καλύβη, κάτω από έναν πελώριο φοίνικα, που δίπλα κελάρυζαν τα νερά μιας καθάριας πηγής. Εκεί ο Ονούφριος επιδόθηκε σε μεγαλύτερη πνευματική άσκηση, και η φήμη του διαδόθηκε σε όλους τους ερημίτες, που συχνά πήγαιναν να τον συμβουλευθούν και να πάρουν την ευχή του. Τελικά, όταν κάποτε τον επισκέφθηκε ο Αββάς Παφνούτιος, άφησε την τελευταία του πνοή, και ο Παφνούτιος τον έθαψε κάτω από τον πελώριο φοίνικα. Θύμισε, έτσι, σε όλους τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «γύμναζε σεαυτόν προς ευσέβειαν» ( Α' προς Τιμόθεον, δ' 7). Δηλαδή, γύμναζε και συνήθιζε τον εαυτό σου στη συνεχή εξάσκηση της αγίας ζωής.

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῶν Ἀγγέλων τὸν βίον ἐν σαρκὶ μιμησάμενοι, ὤφθητε ἐρήμου πολίται, καὶ χαρίτων κειμήλια, Ὀνούφριε Αἰγύπτου καλλονή, καὶ Πέτρε τῶν ἐν Ἄθῳ ὁ φωστήρ· διὰ τοῦτο τοὺς ἀγῶνας ὑμῶν ἀεί, τιμῶμεν ἀναμέλποντες· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι δι' ὑμῶν πάσιν ἰάματα.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α´. Τοῦ λίθου σφαγισθέντος.
Τῆς ἐρήμου πολίτης καὶ ἐν σώματι ἄγγελος, καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, θεοφόρε Πατὴρ ἡμῶν Ονούφριε· νηστείᾳ ἀγρυπνίᾳ προσευχῇ, οὐράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ’. Πίστιν Χριστοῦ.
Φῶς νοητὸν καὶ οὐράνιον, Πέτρε λαβὼν ἐν καρδίᾳ σου, τῆς ἀκηράτου Τριάδος δοχεῖον ὤφθης λαμπρότατον, καὶ χάριν τῶν θαυμάτων ἀπείληφας, κραυγάζων, Ἀλληλούϊα.

Πηγή: http://www.saint.gr/471/saint.aspx

3 Απριλίου 2020

Νεόφυτος Μόρφου - Προτείνει: Αποθηκεύουμε τρόφιμα για 1 χρόνο

Ως Ιερά Μητρόπολις Μόρφου προτείνουμε να αποθηκεύσουμε βασικά είδη διατροφής για ένα χρόνο
για τις οικογένειές μας, αλλά και για να τα μοιραστούμε με αυτούς που δεν έχουν.
Χώρος κατά κύριο λόγο υπόγειος, σκοτεινός και δροσερός (χωρίς υγρασία).
Αλάτι, 5 κιλά. Το αλάτι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να νοστιμίσουμε το φαγητό αλλά και να συντηρήσουμε τρόφιμα.
----------------------------------------------------
 • Προσέχουμε κατά την αγορά αγαθών την ημερομηνία λήξης στην ετικέτα τους, να μην είναι λιγότερη από ένα χρόνο.
 • Αν έχουμε καταψύκτη μπορούμε να τον γεμίσουμε με κατεψυγμένα λαχανικά, ψάρια και κρέατα.
 • Δεν ξεχνάμε ορισμένα φάρμακα που ίσως έχουν ανάγκη μέλη της οικογενείας μας.
 • Το πολύπαθο κράτος μπορεί να μας βοηθήσει στο όριο των δυνατοτήτων του. 
 • «Συν Χριστώ και χείρα κίνει» - «Plus Christ and hand     moves»
 • Οι ποσότητες των αγαθών είναι ενδεικτικές και ίσως να διαφέρουν από σπίτι σε σπίτι.
 • Δεν κοινοποιούμε σε όλους το αποθηκευμένο απόθεμα των αγαθών μας γιατί υπάρχουν και κακόβουλοι άνθρωποι. Αν ένας λοιμός γίνει καταστροφικός και μη αναστρέψιμος η έφοδος στο σπίτι μας από τυχάρπαστους ανθρώπους ίσως να είναι αναπόφευκτος και δεν θα μας αφήσουν ούτε οδοντογλυφίδα. Προσφέρουμε υλική βοήθεια σε συνανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη μυστικά κατά το δυνατόν. 
          Προτάσεις διαχείρησης και επιλογών αγοράς by                      Vasileios
----------------------------------------------------
 • Ρύζι: 15 κιλά. Το ρύζι είναι μια από τις βασικές μας τροφές.
 • Σιτάρι: 100 κιλά. Το σιτάρι είναι το βασικό δημητριακό του δικού μας πολιτισμού. Μπορούμε να το κάνουμε αλεύρι, να το μουσκέψουμε και να το μαγειρέψουμε αλλά και να το φυτρώσουμε και να έχουμε φρέσκια τροφή. (Παράθεση δική μου: Όσοι δεν έχουν την δυνατότητα άλεσης σίτου ας αγοράσουν έτοιμο αλεύρι γ.ο.χ. ή και ολικής αλέσεως)
 • Καλαμπόκι: 15 κιλά. Το καλαμπόκι επίσης είναι μια πολύ καλή τροφή που μπορούμε να το αλέσουμε και να το φάμε ως αλεύρι αλλά μπορούμε και να μαγειρέψουμε τους σπόρους του καλαμποκιού αφού τους μουσκέψουμε ή να κάνουμε στατ-πατ. (Παράθεση δική μου: Το έτοιμο καλαμποκάλευρο είναι χρηστικό στην κουζίνα).
 • Βρώμη: 10 κιλά. Τη βρώμη μπορούμε να τη φάμε ως αλεύρι, ως νιφάδες κ.λ.π. (παράθεση δική μου: Οι νιφάδες βρώμης είναι επίσης έτοιμες προς βρώσην και θρεπτικές.
 • Λάδι: 50 λίτρα. Το λάδι αποτελεί τη βάση της διατροφής μας στην Ελλάδα. Μπορεί να σας φαίνονται πολλά τα 50 λίτρα, «Αν δεν περισσέψει, δεν θα φτάσει» λέει ο λαός. Αν έχετε προϊόντα σε κάποιες ποσότητες που είναι μεγάλες μπορείτε να τις ανταλλάξετε με άλλους φίλους σας με άλλα πράγματα που εσείς μπορεί να μην έχετε.
 • Γάλα σε σκόνη: 10 κιλά, είναι μια καλή τροφή που μπορεί να χρειαστεί κυρίως σε οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά. (παράθεση δική μου: και οι κονσέρβες γάλακτος, εβαπορέ ή ζαχαρούχο με μακρά ημερομηνία λήξεως βοηθούν).
 • Ζάχαρη: 20 κιλά. Η ζάχαρη είναι ένα καλό συντηρητικό τροφίμων όπως: γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες κ.α.
 • Μέλι: 20 κιλά. Στην αρχαιότητα το μέλι εκτός από τροφή ήταν και μέσο συντήρησης τροφίμων.
 • Ζυμαρικά, φασόλια, ρεβίθια, φακές, παξιμάδια, 10 κιλά για κάθε ενήλικα /χρόνο.
 • Πατάτες και κρεμμύδια. (Παράθεση δική μου: Αν έχουμε κήπο ή γλάστρες μπορούμε να φυτέψουμε τα μουστάκια του κρεμμυδιού μετά τα καθάρισμά του ή και τα «μάτια» της πατάτας)
 • Φρούτα και Λαχανικά: σε κονσέρβες, κομπόστες, αποξηραμένα κ.α.
 • Κρέας σε κονσέρβες: καπνιστά, λουκάνικα κ.α. (Παράθεση δική μου: Οι κονσέρβες ψαριών είναι επίσης θρεπτικές και περιέχουν Ω3 λιπαρά. Ίσως ορισμένοι ασθενούντες της οικογενείας μας να μην επιτρέπεται να τρώνε παστά και αλλαντικά).
 • Μαρμελάδες και Γλυκά του κουταλιού
 • Λικέρ, κρασί, τσίπουρο.
 • Ελιές
 • Τυρί
 • Τουρσί
 • Βότανα: ρίγανη, θυμάρι, φασκόμηλα, λεβάντα, φλαμούρι. (Παράθεση δική μου: Κατ' επιλογήν αγοράζουμε και βότανα τα οποία μας βοηθούν σε συγκεκριμένες παθήσεις μας).
Πηγή: Ιερά μητρόπολις Μόρφου, http://www.immorfou.org.cy/component/content/frontpage.html
 +Καλή Δύναμη+

1 Απριλίου 2020

Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγύπτια - Εορτή της 1ης Απριλίου


 «Οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν». 
Δὲν ἦλθα νὰ καλέσω αὐτοὺς ποὺ νομίζουν τοὺς ἑαυτούς τους δικαίους, ἀλλὰ ἦλθα νὰ καλέσω τοὺς ἁμαρτωλούς, γιὰ νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ σωθοῦν. 
Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ Κυρίου μας βρίσκει πλήρη ἐφαρμογὴ στὴ ζωὴ τῆς Μαρίας τῆς Αἰγύπτιας, καὶ νὰ γιατί: 
Ἡ Ὁσία Μαρία γεννήθηκε στὴν Αἴγυπτο τὸ 345 (κατὰ τὸν Μ.Ι. Γαλανό). 
Ἀπὸ νωρὶς ἀναπτύχθηκε ἡ ὡραιότητα τοῦ σώματός της, καὶ παρὰ τὶς συμβουλὲς γονέων καὶ ἱερέων, ἔπεσε στὴ διαφθορὰ τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς γιὰ 17 ὁλόκληρα χρόνια. 
Ὅμως, ὁ πολυεύσπλαγχνος Κύριος ὄχι μόνο τὴν ἀνέχθηκε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια της ἀσωτίας της, ἀλλὰ ἐνήργησε καὶ τὸ σχέδιο τῆς σωτηρίας της. Ὁ
δήγησε τὰ βήματά της στοὺς Ἁγίους Τόπους. 
Ἡ Μαρία προσπάθησε νὰ μπεῖ στὴν Ἐκκλησία, νὰ προσκυνήσει τὸν Τίμιο Σταυρό. 
Μάταια, ὅμως. Εἶχε «καρφωθεῖ» στὴν εἴσοδο καὶ δὲν μποροῦσε νὰ κάνει βῆμα μπροστά. 
Ἡ ἀλλαγὴ στὰ βάθη τῆς ψυχῆς της ἤδη εἶχε ἀρχίσει. 
Παρακάλεσε τὴν Παναγία νὰ τῆς ἐπιτρέψει νὰ μπεῖ νὰ προσκυνήσει καὶ ἡ ζωή της ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ἐμπρὸς θὰ ἦταν σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Υἱοῦ της. Ἔτσι καὶ ἔγινε. 
Ἡ Μαρία μὲ πόνο ψυχῆς καὶ δάκρυα στὰ μάτια μπῆκε καὶ προσκύνησε τὸν Τίμιο Σταυρό. 
Ἔπειτα, μὲ θεία νεύση πῆγε στὴν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνη, ὅπου ἐξομολογήθηκε, κοινώνησε τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου ἀπὸ τὸν ἀσκητὴ Ζωσιμᾶ (4 Ἀπριλίου) καὶ ἀσκήτεψε ἐκεῖ 50 ὁλόκληρα χρόνια, μὲ αὐστηρὴ νηστεία καὶ προσευχή. 
Ἔκαψε, ἔτσι, τὸ ἁμαρτωλὸ παρελθόν της καὶ συγχρόνως ἔγινε μεγάλο παράδειγμα μετανοίας. 
Μετὰ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν ἀσκητὴ Ζωσιμᾶ καὶ ὕστερα ἀπὸ ἕνα χρόνο, ὁ ἴδιος ἀσκητὴς ἐπανῆλθε γιὰ νὰ τὴν συναντήσει. 
Ἀλλὰ τὴν βρῆκε πεθαμένη καὶ τὴν ἔθαψε ἐκεῖ, στὰ μέρη ποὺ ἀσκήτευσε ἡ Ἁγία.

  Vasileios synthesis

31 Μαρτίου 2020

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός - Το νόημα των θλίψεων.


Συχνά ρωτούν οι άνθρωποι γιατί, για ποιο λόγο, Κύριος ο Θεός τους στέλνει θλίψεις και πολλές φορές και πολύ σοβαρές δοκιμασίες; Είναι πολύ σημαντικό για τον κάθε χριστιανό να καταλάβει ότι οι θλίψεις μας αποστέλλονται κατά το θέλημα του Θεού, το πάντοτε αγαθό και σωτήριο. Τις περισσότερες φορές μάλιστα στέλνονται όχι σαν τιμωρίες, για τις αμαρτίες μας, αλλά για να επαναπροσδιορίσουμε τους δρόμους μας και τις καρδιές μας ή σαν απάντηση στα αιτήματα που απευθύνουμε στο Θεό. Οι άνθρωποι πολλές φορές περιμένουν από το Θεό να πραγματοποιήσει αυτά που ζητούν στις προσευχές τους με ένα τρόπο που οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι ο καλύτερος. Ο Θεός, όμως, συχνά άπαντα στις δεήσεις τους με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο και όχι μ' αυτόν που θα ήθελαν ή θα φαντάζονταν.
Αν ζητάνε, για παράδειγμα, να τους χαρίσει ο Θεός ταπείνωση, φαντάζονται ότι σιγά-σιγά μέρα με τη μέρα η ταπείνωση υπό την ευεργετική επίδραση του Θεού θα μεγαλώνει στις καρδιές τους.Ο Κύριος όμως συχνά το κάνει με έναν διαφορετικό τρόπο• τους στέλνει ένα απροσδόκητο σκληρό χτύπημα το οποίο πληγώνει την υπερηφάνεια και τον εγωισμό τους και τους ταπεινώνει. Συχνά ο Θεός, μας στέλνει κάποια ασθένεια και εμείς παραπονούμαστε και καθόλου δεν σκεφτόμαστε ότι τις περισσότερες φορές αυτή είναι μια μεγάλη ευεργεσία του Θεού,είναι ίσως η απάντηση του Θεού στις προσευχές μας, με τις οποίες τον παρακαλούμε να δυναμώσει την πίστη μας.
Δεν γνωρίζετε ότι πολλές φορές ο Κύριος μας στέλνει φοβερές σωματικές ασθένειες και πληγώνει το σώμα μας για να μας δυναμώσει πνευματικά; Αυτό έγινε και με τον όσιο Ποιμένα τον Πολύαθλο, ο οποίος ασκήτευε στη μονή των Σπηλαίων και όλη τη ζωή του βρισκόταν στο κρεββάτι του πόνου υποφέροντας από μία αθεράπευτη ασθένεια και μ' αυτό τον τρόπο έφτασε στην αγιότητα. Άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δίνουν μεγάλη σημασία στα γήινα αγαθά, ζητάνε από τον Κύριο να αυξηθούν τα πλούτη τους. Και ο Κύριος τους απαντά με την καταστροφή των κτημάτων τους ή με πυρκαγιές και μ' αυτόν τον τρόπο τους αποστρέφει από την προσκόλληση στα γήινα και από τη φιλαργυρία και έτσι διορθώνει τις αποκλίσεις τους από τη σωστή οδό, την οποία μας διδάσκουν οι μακαρισμοί.
Ο Θεός φέρεται σε μας σαν σε πραγματικούς υιούς Του, τους οποίους τιμωρεί για το καλό τους. Τις θλίψεις που μας στέλνει ο Κύριος εμείς πρέπει να τις υποδεχόμαστε έτσι όπως μας το λέει ο άγιος απόστολος Πέτρος: «Ταπεινώθητε ουν υπό την κραταιάν χείρα του Θεού, ίνα υμάς υψώση εν καιρώ.» (Α' Πετρ. 5, 6). Αν δεν μπορούμε, παρ' όλες τις προσπάθειές μας, να κατανοήσουμε για ποιο λόγο μας στέλνονται από το Θεό οι θλίψεις, τότε ας ταπεινωθούμε κάτω από το δυνατό χέρι του Θεού και θα μας ανυψώσει στον κατάλληλο καιρό, για να καταλάβουμε τους δρόμους Του με τους οποίους μας οδηγεί σ' αυτόν το σκοπό. Πρέπει με πολλή ταπείνωση και χωρίς τον παραμικρό γογγυσμό να δεχόμαστε όλες τις δοκιμασίες και τις θλίψεις, που μας στέλνονται από το Θεό, έχοντας την ταπεινή πεποίθηση ότι μ' αυτά ο Θεός μας κατευθύνει και όχι ότι ξεσπά επάνω μας την οργή Του. Διότι ο ίδιος διά του στόματος του προφήτη Ησαΐα είπε: «Δεν είμαι πια μ' αυτό οργισμένος» (Ήσ. 27, 4). Ενώ εμείς, συνήθως, νομίζουμε ότι ο Κύριος είναι οργισμένος μαζί μας και γι' αυτό μας στέλνει τις θλίψεις. Όχι. Πάντοτε να θυμάστε ότι στο Θεό δεν υπάρχει οργή. «Ο Θεός αγάπη εστίν» (Α' Ίω. 4, 8). Και η τέλεια αγάπη είναι ξένη προς την οποιαδήποτε αδικία.
Αλλά πολλές φορές, όταν ο Θεός μας δίνει ένα σοβαρό χτύπημα, διά του οποίου μάς ταπεινώνει για να μάς υψώσει αργότερα, εμείς γογγύζουμε κατά του Θεού. Καταλαβαίνετε, όμως, πόσο βαριά αμαρτία είναι ο γογγυσμός κατά του Θεού; Όταν γογγύζουμε κατά του Θεού, αυτό σημαίνει ότι Τον θεωρούμε άδικο,θεωρούμε ότι Αυτός δεν μάς φέρεται σωστά και θα έπρεπε να μας φερθεί κατά έναν διαφορετικό τρόπο. Όμως δεν είναι βαριά αμαρτία να κατηγορούμε το Θεό για αδικία και να Τον συκοφαντούμε; Βλέπετε, λοιπόν, πόσο βαριά αμαρτία είναι ο γογγυσμός κατά του Θεού. Γι' αυτό «εν φόβω τον της παροικίας υμών χρόνον αναστράφητε» (Α' Πέτρ. 1, 17). Πρέπει να προσέχουμε πολύ τα λάθη και τα εμπόδια στην πορεία μας προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά περισσότερο απ' όλα τα άλλα πρέπει να φοβόμαστε να μην παραβαίνουμε τη μεγάλη εντολή του Χριστού: «Μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε» (Μτ. 7, 1). Και γογγυσμός κατά του Θεού δεν είναι μόνο κρίση του Θεού αλλά και κατάκρισή Του.
Ας αφήσουμε την κρίση αυτή σ' εκείνους τους δυστυχείς ανθρώπους που εκούσια καταστρέφουν τον εαυτό τους. Τους οποίους ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν τους διορθώνει ούτε τους τιμωρεί, επειδή είναι αδιόρθωτοι και αθεράπευτοι. Εμείς μόνο να ζητάμε την βοήθειά Του για το δρόμο της σωτηρίας μας, να Τον δοξολογούμε και να Τον τιμούμε πάντοτε μαζί με τον άναρχο Πατέρα Του και το Άγιο Πνεύμα. Αμήν.
agiooros

30 Μαρτίου 2020

Οι αιρετικές απεικονίσεις της Αγίας Τριάδος, της «αγίας οικογένειας» και της Αναστάσεως του Χριστού


 Οι αιρετικές απεικονίσεις της Αγίας Τριάδος, της «αγίας οικογένειας» και της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού όπως τις επεξηγεί ο Ορθόδοξος θεολόγος π. Θεόδωρος Ζήσης.

28 Μαρτίου 2020

Δηλώσεις Μητροπολίτη Κέρκυρας - "Ελάτε να κοινωνήσετε"

Ο ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ!

Θέσεις και απόψεις στον αντίποδα των επικαίρων κοινωνικών καταστάσεων

Θα παραμείνει ανοιχτός ο Ναός της Αναστάσεως - Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Πηγή εικόνας: Από https://www.flickr.com/photos/jlascar/ - https://www.flickr.com/photos/jlascar/10350972756/in/set-72157636698118263/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30052661

Σύμφωνα με την ομόφωνη διευκρίνηση των τριών κοινοτήτων που έχουν την λειτουργική προσκυνηματικήν ευθύνη δια τα Πανάγια προσκυνήματα ήτοι, 
το Ελληνορθόδοξον Πατριαρχείον Ιερουσαλήμων, την Κουστωδία της Αγίας Γης των Φραγκισκανών και το Πατριαρχείο των Αρμενίων στα Ιεροσόλυμα οι ακολουθίες θα ...
Διαβάστε την δήλωση πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

24 Μαρτίου 2020

Πολυετής Σχεδιασμός της Πανδημίας

Ο ήχος μέχρι το 05΄:35" είναι χαμηλός αλλά μετά έχει διορθωθεί
Πατήστε στον Τίτλο της ανάρτησης για να παρακολουθήσετε την ενδιαφέρουσα ομιλία.

19 Μαρτίου 2020

Κολοκυθόσουπα με κόκκινη κολοκύθα

Η συνταγή μας μπορεί να δώσει 6 - 8 πιάτα σούπας, ανάλογα με την πυκνότητά της.
 
          Υλικά:
 • 800 Γραμμάρια κολοκύθα κόκκινη καθαρισμένη και κομμένη σε μέτρια καρέ 
 • (Αν δυσκολεύεστε στο καθάρισμα της κολοκύθας μπορείτε να την αγοράσετε καθαρισμένη στα μάρκετς ή σε επιλεγμένα μανάβικα).
 • 2 Μέτρια κρεμμύδια ψιλοκομμένα
 • 2 πράσα ψιλοκομμένα (μόνον τον λευκό κορμό τους) [*]
 • 3 Μέτρια καρότα κομμένα σε μικρά καρέ
 • 1 Γλυκοπατάτα κόκκινη (ή 1 πατάτα μέτρια) κομμένη σε μικρά καρέ
 • Χυμό από 1 ώριμο σαγκουίνι
 • 1 Σκελίδα σκόρδου κομμένη στα τέσσερα
 • 1/2 κουταλάκι κόλιανδρο τριμμένο
 • Αγριοκύμινο σκόνη 1 κουταλάκι του γλυκού
 • 1 κουταλάκι του γλυκού σπαστό κουρκουμά
 • 3 Κουταλιές βούτυρο μαγειρικό ή μαργαρίνη [1]
 • ..... [2] (στις παρατηρήσεις μετά την συνταγή)
 • 1 κρασοπότηρο ημίγλυκο λευκό κρασί
 • Αλάτι και λεμονοπίπερο
          Εκτέτέλεση:     
 • Βάζουμε μία κατσαρόλα την εστία και ρίχνουμε 2 κουταλιές βούτυρο και 2 κουταλιές λάδι.
 • [3]  Ανάβουμε την εστία σε μέτρια θερμοκρασία και όταν λιώσει το βούτυρο προσθέτουμε την πατάτα και το καρότο ανακατεύοντας για 2-3 λεπτά.
 • Ακολούθως ρίχνουμε το κρεμμύδι, το πράσο, το σκόρδο, τον κόλιανδρο, το κύμινο, τον κουρκουμά, αλατοπίπερο, και τα σοτάρουμε μέχρι να μαλακώσουν.
 • Αδειάζουμε  και το κρασί ανακατεύοντας για 1 λεπτό
 • Στο τέλος ρίχνουμε και την κολοκύθα ανακατεύοντας όλα τα υλικά για 1 λεπτό ούτως ώστε να αναμιχθούν όλα τα αρώματα.
 • Στο τελευταίο βήμα προσθέτουμε στο φαγητό τον χυμό από το σαγκουίνι και νερό που το έχουμε ζεστάνει, μέχρι να καλύψει τα υλικά μας έως και 3 δάκτυλα πάνω από την επιφάνειά τους
 • Βράζουμε το φαγητό μέχρι να μαλακώσει η πατάτα και η κολοκύθα (δοκιμάζουμε πιέζοντας 1 κομμάτι κολοκύθας και πατάτας με το κουτάλι).
 • Όταν μαγειρευτούν τα υλικά κατεβάζουμε την κατσαρόλα από την εστία και προσθέτουμε 1 κουταλάκι του γλυκού βούτυρο ανακατεύοντας το φαγητό για να πάει παντού το βούτυρο.
 • Όταν η κολοκυθόσουπα κρυώσει την αναδεύουμε με το ραβδομπλέντερ ή μέσα σε ένα multi
 • (Ποτέ δεν αναδεύουμε καυτά φαγητά με τις μηχανές ανάδευσης)
 • Σερβίρουμε σε πιάτο ή σε μπολ προσθέτοντας στη μέση της σούπας 1 κουταλιά στραγγιστό γιαούρτι πασπαλισμένη με γλυκιά πάπρικά.
 • Εναλλακτικά Σερβίρουμε την σούπα με τριμμένο σκληρό τυρί στην επιφάνειά της ή σπιτικά 
  crouton παρμεζάνας.
 • Ρίχνουμε στην επιφάνεια της σούπας μερικές σταγόνες λάδι.
          Παρατηρήσεις:
 • [*] Δεν προσθέτουμε στο φαγητό το πράσινο μέρος των πράσων γιατί θα μας αλλοιώσει το χρώμα της σούπας.
 • [1] Το μαγειρικό βούτυρο δεν περιέχει καζεΐνη με αποτέλεσμα αυτό να μη μαυρίζει κατά το σοτάρισμα.
 • [2] Πολλοί προσθέτουν στην σούπα έτοιμο ζωμό λαχανικών ή ζωμό κρέατος για να ενισχύσουν το άρωμα και την γεύση της ??? Με τόσα φρέσκα λαχανικά και μπαχαρικά που προσθέτουμε θεωρώ προσωπικά περιττή αυτή την κίνηση. Τα συντηρητικά της κονσέρβας είναι περιττά μέσα σε μία τόσο γευστική και υγιεινή σούπα.
 • [3] Το υλικά δεν τα τσιγαρίζουμε αλλά τα σοτάρουμε σε χαμηλή έως και μέτρια φωτιά. Δεν θέλουμε καμένα υλικά αλλά τρυφερά και αρωματισμένα. Δώστε τον χρόνο στα υλικά σας να σοταριστούν ήρεμα μέχρι να μαλακώσουν
          Tips:
 • Αν θέλουμε η σούπα μας να γίνει πιο αραιή μετά την ανάδευση στο multi  προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό και την βράζουμε για 5 λεπτά ακόμη.
 • Στίβουμε και λίγο λεμόνι στη σούπα μας για περισσότερη γεύση.
            Vasileios

18 Μαρτίου 2020

Μένουμε σπίτι; #Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης. Ερώτημα για την πανδημία του κορωναϊού


Μένουμε σπίτι; Είναι το ερώτημα που θέτουμε σε όλους εσάς. Είναι επίσης το "σλόγκαν" της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας. Και φυσικά η άποψη η δική μας είναι μένουμε σπίτι. Από τα παραδείγματα που αναφέρουμε στο βίντεο που έγιναν σε παλαιότερα χρόνια και βλέποντας τα αποτελέσματά τους, συμφωνούμε απόλυτα με τις οδηγίες και την προτροπή του Υπουργείου Υγείας.

Η Εκκλησία μας έχει στόχο αρχικά την πνευματική υγεία του ανθρώπου και εν συνεχεία και τη σωματική. Η πίστη του ανθρώπου απέναντι στον Θεό δεν μειώνεται με το να μείνουμε σπίτι μας, ούτε θεωρείται αμάρτημα η απουσία μας από την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, διότι αυτή η περίοδος είναι μια ιδιαίτερη περίοδος. Όπως και στα χρόνια της κατοχής ή των πολέμων είναι δύσκολη η παρουσία των χριστιανών στις εκκλησίες, έτσι και σήμερα λόγω του θανατηφόρου ιού που ονομάζεται κορονοϊός Covid-19, είναι δύσκολο να βρεθούμε στην εκκλησία.

Μένοντας στο σπίτι προφυλάσσουμε τον εαυτό μας, αλλά ταυτόχρονα προφυλάσσουμε και τον συνάνθρωπό μας. Ως χριστιανοί έχουμε χρέος να προστατεύσουμε τον συνάνθρωπό μας και όχι να του μεταδώσουμε κάποια ασθένεια, που αν το κάνουμε αυτό, τότε είναι μεγαλύτερο αμάρτημα. Μένουμε σπίτι διότι αγαπάμε τους συνανθρώπους μας, διότι ο Χριστός είναι αγάπη.

Μένουμε στο σπίτι για το καλό το δικό μας, της οικογενείας μας και όλων των συνανθρώπων μας. Μένοντας στο σπίτι, αρπάζουμε την ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί σαν οικογένεια, κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει χαθεί, λόγω των αυξημένων "υποχρεώσεων". Μένουμε σπίτι και εφαρμόζουμε το θέλημα του Χριστού που χρόνια τώρα μας ζητά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής προ του Πάσχα, για να μείνουμε στο σπίτι ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για την αυτογνωσία μας.

Η οδηγία του Υπουργείου Υγείας είναι υποχρεωτική αν θέλουμε να σωθούμε. Την ίδια οδηγία μάς την ζητούσε εδώ και χρόνια ο Χριστός αυτή την περίοδο, όχι όμως υποχρεωτικά. Μας άφηνε ελεύθερους να πράξουμε τι θέλουμε. Εμείς χωρίς να δώσουμε μεγάλη σημασία για τη σωτηρία της ψυχής μας, βρίσκαμε δικαιολογίες και συνέχεια αναβάλαμε να μένουμε στο σπίτι. Έτσι με αυτή τη στάση μας δεν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε την αυτογνωσία που χρειάζεται η ψυχή μας, να μετανοήσουμε και να βρούμε που έχουμε φταίξει και που έχουμε κάνει σφάλματα - αμαρτήματα.

Μένουμε σπίτι λοιπόν και με την ευκαιρία αυτή προσπαθούμε να βρούμε τα λάθη μας και να τα διορθώσουμε. Nα μην είμαστε σαν τον Φαραώ της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης, που συνέχεια ανέβαλε να μετανοήσει και να αλλάξει στάση απέναντι στον Θεό με αποτέλεσμα να έρθουν οι 10 πληγές του Φαραώ.

Μένουμε στο σπίτι και σώζουμε την σωματική μας υγεία. Μένουμε στο σπίτι και προσπαθούμε να σώσουμε και την ψυχική μας υγεία, με αυτογνωσία, μετάνοια, περισσότερη προσευχή.

Στηρίξτε το διαδικτυακό κανάλι του Γέροντος Νεκταρίου με την ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://bit.ly/2LgqqdN

🔔 Πατήστε το καμπανάκι κάτω από το βίντεο όσοι δεν το έχετε πατήσει για να σας έρχονται ειδοποιήσεις.

Ομιλία Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη με θέμα:
"ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ;"

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σαρώφ Τρικόρφου Φωκίδος την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Όλες οι ομιλίες του Γέροντα σε βιβλία που είναι ωφέλιμα για την ψυχή μας. Για παραγγελίες πατήστε εδώ: https://www.monastiriakokelari.gr/166...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης
(Άρθρα, απόψεις, ομιλίες, βίντεο, ηχητικά πολυμέσα, νέα, εκδηλώσεις, επικοινωνία με τον Γέροντα Νεκτάριο, θα τα βρείτε στα παρακάτω sites)

Βlog http://www.gerontasnektarios.gr

Instagram https://www.instagram.com/geronnektar...

Twitter https://twitter.com/GeronNektarios

Facebook Gerontas Nektarios Moulatsiotis https://www.facebook.com/GerontasNekt...

YouTube https://www.youtube.com/GeronNektarios
--------------------------------------------------------------------------------------------------
#ΓέρονταςΝεκτάριοςΜουλατσιώτης, #μένουμεσπίτι, #Εκκλησία ,


Σημειώσεις-όροι χρήσης: Επιτρέπεται η ενσωμάτωση των βίντεο σε blogs και ιστοσελίδες με αναφορά στην πηγή. Απαγορεύεται το κατέβασμα και η χρήση αποσπασμάτων ή ολόκληρων βίντεο για οποιoδήποτε λόγο χωρίς γραπτή άδεια.

Ο Ακάθιστος Ύμνος
15 Μαρτίου 2020

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ ἐν τῷ φρέατι - Ἐορτή τῆς 15ης Μαρτίου


Γεννήθηκε στὰ χρόνια τῶν διωγµῶν τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες.
Ἡ εὐσεβὴς µητέρα του τὸν πότισε µὲ τὰ νάµατα τῆς χριστιανικῆς θρησκείας, καὶ ἀργότερα ὁ
Ἰωάννης κατέφυγε στὴν ἔρηµο ὅπου ἀφοσιώθηκε στὴ µελέτη καὶ τὴν πνευµατικὴ ἄσκηση.
Ἐπειδὴ ὅµως τὸ µέρος ποὺ ἔµενε ἦταν µία µικρὴ σπηλιά, ἀναγκάσθηκε ὁ εὐσεβὴς ἐρηµίτης νὰ χρησιµοποιήσει σὰν ἀσκητήριο, ἕνα ξεροπήγαδο.
Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἐπωνοµάστηκε: Ἰωάννης ὁ ἐν τῷ φρέατι.
Μετὰ ἀπὸ καιρό, ἦλθαν κι ἄλλοι στὸν τόπο ἐκεῖνο, ὅπου ἔκτισαν µικρὰ κελιὰ γιὰ τὸν ἑαυτό τους. Ἀλλ᾿ ὁ Ἰωάννης, δὲν ἤθελε πλέον νὰ φύγει ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ ξεροπήγαδο, ποὺ εἶχε συνδεθεῖ µὲ τόσα χρόνια της ζωῆς του.
Ἐπικοινωνοῦσε ὅµως µὲ τοὺς νεοελθόντες καὶ χρησίµευε ὡς πολύτιµος σύµβουλος καὶ
καθοδηγός τους.
Ἔτσι ὥστε ἡ µικρὴ ἐκείνη ἀδελφότητα, καταρτιζόταν καὶ προαγόταν κατὰ Χριστὸν ἀπ᾿ αὐτόν.
Ὁ Ἰωάννης πέθανε εἰρηνικὰ σὲ βαθιὰ γεράµατα.
Η Ἐκκλησία μας ἐορτάζει την μνήμην του και τήν 30ήν Μαρτίου

12 Μαρτίου 2020

Το Σύμβολο της Πίστεως και τα γράμματα που εμπεριέχει

Πηγή εικόνας: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Nicaea_icon.jpg
Εικόνα που απεικονίζει τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο , συνοδευόμενο από τους επισκόπους του Πρώτου Συμβουλίου της Νίκαιας (325), που κρατούσε το Κρήνη Νικενο-Κωνσταντινουπολίτου 381.

Το Σύμβολο της Πίστεως εμπεριέχει όλα τα γράμματα της Ελληνικής αλφαβήτου εκτός από το (Ψ).
Σύμφωνα με τον μακαριστό Γέροντα π. Σάββα Αχιλλέως το γράμμα (Ψ) δεν υπάρχει στο Σύμβολο της Πίστεως διότι είναι το αρχικό γράμμα της λέξεως ψέμα.
Όλες οι Δογματικές μαρτυρίες του Συμβόλου της Πίστεως είναι Αληθείς.
+ + +
Σύμβολο της Πίστεως ή Πιστεύω ονομάζεται μια σύντομη και περιληπτική ομολογία των βασικών δογμάτων της χριστιανικής πίστης.
Το Σύμβολο της Πίστεως που έχει επικρατήσει θεσπίστηκε κατά την Α΄ και Β΄ Οικουμενική Σύνοδο και γίνεται δεκτό από όλες τις χριστιανικές ομολογίες.
Ιστορία-Διάφορα Σύμβολα
Υπήρχαν διάφορα Σύμβολα Πίστεως όπως των Αποστόλων, του Αγίου Αθανασίου κ.α., και μάλιστα "η διήγηση του κατά Λουκάν" για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου "είναι παρούσα στα αρχαιότερα Σύμβολα της πίστεως (ήδη από το 2ο αι.)" [1]

Σύμβολο των Αποστόλων
Το "Σύμβολο των Αποστόλων" είναι πολύ παλιό και σύμφωνα με θρύλο του 6ου αιώνα φέρεται να το έχουν γράψει οι ίδιοι οι δώδεκα Απόστολοι μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή, και μάλιστα ο καθένας τους να έχει προσθέσει από έναν στίχο.[2] Η πρώτη φορά που καταγράφεται αδιαμφισβήτητα η ύπαρξή του είναι σε επιστολή της Συνόδου του Μιλάνου προς τον Πάπα Σιρίκιο, αλλά αυτά που γράφονται εκεί δείχνουν ότι ήταν πολύ παλαιότερο της εποχής εκείνης. Το συγκεκριμένο σύμβολο δίνει έμφαση στην πραγματική παρουσία και πάθος του Χριστού επάνω στη γη, σαν να απαντά στη γνωστικιστική δοξασία ότι ο Λόγος μόνο φαινομενικά πήρε ανθρώπινο σώμα, και δεν έπαθε, ούτε θανατώθηκε στην πραγματικότητα. Πάντως δεν έχει σαφείς τριαδολογικές διατυπώσεις γι' αυτό και γίνεται δεκτό και από κάποιους αντιτριαδιστές. Το κείμενο έχει ως εξής:

Πιστεύω εἰς θεòν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς.
Καὶ εἰς Ἰησοῦν Χριστòν, Υἱὸν Αὐτοῦ τòν Μονογενῆ, τòν Κύριον ἡμῶν, τòν συλληφθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου, γεννηθέντα ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου, παθόντα ὑπὸ Ποντίου Πιλάτου, σταυρωθέντα, θανόντα, καὶ ταφέντα, κατελθόντα εἰς τὰ κατώτατα, τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστάντα ἀπò τῶν νεκρῶν, ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καθεζόμενον ἐν δεξιᾷ θεοῦ πατρὸς παντοδυνάμου, ἐκεῖθεν ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.
Πιστεύω εἰς τò Πνεῦμα τò Άγιον, Αγίαν Καθολικὴν Εκκλησίαν, Αγίων κοινωνίαν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, σαρκὸς ἀνάστασιν, ζωὴν αἰώνιον. Αμήν.

(Triglot Concordia, St. Louis: Concordia Publishing House, 1921, σ. 12)

Σύμβολο Αλεξάνδρειας
Ο επίσκοπος Αλεξανδρείας Αλέξανδρος αναφέρει το σύμβολο πίστεως της τοπικής εκκλησίας ως αποστολικό δόγμα. Με αυτό τον τρόπο προσπάθησε να αποδείξει τη συμφωνία των επισκόπων της Αιγύπτου με την πίστη των υπόλοιπων τοπικών εκκλησιών. Θεματολογικά πλησιάζει το σύμβολο των τοπικών εκκλησιών Ρώμης και Ιεροσολύμων και θεωρείται αρκετά πλούσιο στις διατυπώσεις. Η επιστολή του Αλεξάνδρου Αλεξανδρείας προς τον Αλέξανδρο Θεσσαλονίκης που γράφτηκε το 324[3] φανερώνει ότι το σύμβολο διαδόθηκε και σε άλλες σημαίνουσες τοπικές εκκλησίες της εποχής. Μολονότι δεν έχει διασωθεί αυτούσιο το σύμβολο αυτό, είναι δυνατή η αποκατάσταση του, ως εξής:

Πιστεύω εις Πατέρα Κύριον.
Και εις ένα κύριον Ιησούν Χριστόν,
τον Υιόν του Θεού Μονογενή,
γεννηθέντα εκ του όντος Πατρός,
επιδημήσαντα τω γένει των ανθρώπων,
σταυρωθέντα και αποθανόντα,
αναστάντα εκ νεκρών,
αναληφθέντα εν ουρανοίς,
καθήμενον εν δεξιά της Μεγαλοσύνης.
Εν Πνεύμα Άγιον ομολογούμεν,
το κινήσαν τους τε της Παλαιάς Διαθήκης αγίους ανθρώπους
και τους της Καινής παιδευτάς θείους.
Εις μίαν και μόνην Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.
Εις την εκ νεκρών ανάστασιν.
(Δέσπω Λιάλιου, "Η Επιστολή Αλεξάνδρου Αλεξανδρείας προς Αλέξανδρον Θεσσαλονίκης", Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Θεσσαλονίκη, 2004, τόμ. 9, σσ. 9-16)

Σύμβολο του Αγίου Αθανασίου
Το "Σύμβολο του Αθανασίου" ή Symbolum Quicunque φέρεται να έχει πρωτογραφτεί στα Λατινικά και ασχολείται ιδιαίτερα με την τριαδικότητα του Θεού. Καταπολεμά τον Αρειανισμό, τον Νεστοριανισμό, τον Μονοφυσιτισμό και την αίρεση του Μακεδονίου. Το κείμενό του έχει ως εξής:

 1.Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem: (Όποιος θέλει να σωθεί, είναι αναγκαίο πρώτα απ' όλα, να τηρεί την καθολική πίστη).
2.Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternam peribit. (Όποιος δεν την διαφυλάξει πλήρη και απαραβίαστη, χωρίς αμφιβολία θα χαθεί αιώνια).
3.Fides autem catholica haec est: ut unum Deum in Trinitate, et Trinitatem in unitate veneremur. (Η καθολική πίστη λοιπόν είναι αυτή: Τιμούμε ένα Θεό εν Τριάδι, και την Τριάδα εν Μονάδι)
4.Neque confundentes personas, neque substantiam seperantes. (Χωρίς να συγχέουμε τα πρόσωπα, χωρίς να διαιρούμε τη Θεία Ουσία)
5.Alia est enim persona Patris alia Filii, alia Spiritus Sancti: (Γιατί άλλο Πρόσωπο είναι ο Πατέρας, άλλο ο Υιός κι άλλο το Πνεύμα το Άγιο)
6.Sed Patris, et Fili, et Spiritus Sancti una est divinitas, aequalis gloria, coeterna maiestas. (Αλλά είναι μία η Θειότητα του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος, ίση σε δόξα, συναιώνια σε μεγαλοπρέπεια).
7.Qualis Pater, talis Filius, talis Spiritus Sanctus. (Ότι είναι ο Πατέρας, είναι και ο Υιός, και το Άγιο Πνεύμα).
8.Increatus Pater, increatus Filius, increatus Spiritus Sanctus. (Άκτιστος (αδημιούργητος) ο Πατέρας, άκτιστος ο Υιός, άκτιστο και το Άγιο Πνεύμα).
9.Immensus Pater, immensus Filius, immensus Spiritus Sanctus. (Άπειρος ο Πατήρ, άπειρος ο Υιός, άπειρο το Άγιο Πνεύμα).
10.Aeternus Pater, aeternus Filius, aeternus Spiritus Sanctus. (Αιώνιος ο Πατέρας, αιώνιος ο Υιός, αιώνιο το Άγιο Πνεύμα).
11.Et tamen non tres aeterni, sed unus aeternus. (Και όμως δεν είναι τρεις αιώνιοι, αλλά ένας αιώνιος).
12.Sicut non tres increati, nec tres immensi, sed unus increatus, et unus immensus. (Όπως δεν είναι τρεις άκτιστοι, ούτε τρεις άπειροι, αλλά ένας άκτιστος και ένας άπειρος).
13.Similiter omnipotens Pater, omnipotens Filius, omnipotens Spiritus Sanctus. 14.Et tamen non tres omnipotentes, sed unus omnipotens. (Παρομοίως, παντοδύναμος είναι ο Πατήρ, παντοδύναμος ο Υιός, παντοδύναμο το Άγιο Πνεύμα. Και όμως δεν είναι τρεις παντοδύναμοι, αλλά ένας παντοδύναμος).
15.Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus. 16.Et tamen non tres dii, sed unus est Deus. (΄Έτσι Θεός είναι ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιο Πνεύμα. Και όμως δεν είναι τρεις θεοί, αλλά ένας Θεός).
17.Ita Dominus Pater, Dominus Filius, Dominus Spiritus Sanctus. 18.Et tamen non tres Domini, sed unus est Dominus. (Έτσι Κύριος είναι ο Πατήρ, Κύριος ο Υιός, Κύριος το Άγιο Πνεύμα. Και όμως δεν είναι τρεις Κύριοι, αλλά ένας Κύριος).
19.Quia, sicut singillatim unamquamque personam Deum ac Dominum confiteri christiana veritate compelimur: (Γιατί, όπως μας υποχρεώνει η χριστιανική αλήθεια να αναγνωρίζουμε το κάθε Πρόσωπο να είναι Θεός και Κύριος αφ' εαυτού Του)
20.ita tres Deos aut Dominos dicere catholica religione prohibemur. (Έτσι και η καθολική θρησκεία μας απαγορεύει να λέμε ότι υπάρχουν τρεις Θεοί και Κύριοι).
21.Pater a nullo est factus: nec creatus, nec genitus. (Ο Πατήρ δεν έχει φτιαχτεί από κανέναν: ούτε έχει δημιουργηθεί, ούτε έχει γεννηθεί).
22.Filius a Patre solo est: non factus, nec creatus, sed genitus. (Ο Υιός, είναι μόνο του Πατρός. Δεν είναι κτιστός ούτε δημιουργημένος, αλλά γεννημένος).
23.Spiritus Sanctus a Patre et Filio: non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens. (Το Άγιο Πνεύμα είναι του Πατρός και του Υιού. Δεν είναι κτιστό ούτε δημιουργημένο, ούτε γεννημένο, αλλά εκπορευόμενο).
24.Unus ergo Pater, non tres Patres: unus Filius, non tres Filii: unus Spiritus Sanctus, non tres Spiritus Sancti. Έτσι υπάρχει ένας Πατήρ, όχι τρεις Πατέρες. Ένας Υιός, όχι τρεις Υιοί. Ένα Άγιο Πνεύμα, όχι τρία Άγια Πνεύματα.
25.Et in hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil maius aut minus: (Και σ' αυτή την Τριάδα κανείς δεν προηγείται και κανείς δεν έπεται, κανείς δεν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος (από τον άλλο).
26.sed totae tres personae coaeternae sibi sunt et coaequales. (Αλλά καθ' ολοκληρία τα τρία πρόσωπα είναι συναιώνια και ίσα μεταξύ τους).
27.Ita ut per omnia, sicut iam supra dictum est, et unitas in Trinitate, et Trinitas in unitate veneranda sit. (Έτσι ώστε σε όλα τα πράγματα, όπως έχει ειπωθεί παραπάνω, η Μονάδα εν Τριάδι, και η Τριάδα εν Μονάδι πρέπει να λατρεύεται).
28.Qui vult ergo salvus esse, ita de Trinitate sentiat. (Όποιος θέλει να σωθεί, έτσι πρέπει να σκέπτεται για την Τριάδα).
29.Sed necessarium est ad aeternam salutem, ut incarnationem quoque Domini nostri Iesu Christi fideliter credat. (Επιπλέον είναι απαραίτητο για την αιώνια σωτηρία, να πιστεύει σωστά στην ενσάρκωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού).
30.Est ergo fides recta ut credamus et confiteamur, quia Dominus noster Iesus Christus, Dei Filius, Deus et homo est. (Γιατί η ορθή πίστη είναι αυτή που πιστεύουμε και ομολογούμε, ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, Υιός του Θεού, είναι Θεός και άνθρωπος).
31.Deus est ex substantia Patris ante saecula genitus: et homo est ex substantia matris in saeculo natus. (Είναι Θεός από την ουσία του Πατέρα Του, γεννημένος πριν από τους κόσμους. Και άνθρωπος από την ουσία της μητέρας Του, γεννημένος μέσα στον κόσμο).
32.Perfectus Deus, perfectus homo: ex anima rationali et humana carne subsistens. (Τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Αποτελούμενος από ψυχή λογική και ανθρώπινη σάρκα). 33.Aequalis Patri secundum divinitatem: minor Patre secundum humanitatem. (Ίσος με τον Πατέρα όσον αφορά τη Θεότητα. Κατώτερος απ' τον Πατέρα όσον αφορά την ανθρώπινη φύση Του).
34.Qui licet Deus sit et homo, non duo tamen, sed unus est Christus. (Όμως παρότι είναι Θεός και άνθρωπος, δεν είναι δύο, αλλά ένας Χριστός).
35.Unus autem non conversione divinitatis in carnem, sed assumptione humanitatis in Deum. (Ένας, όχι με μετατροπή της θεότητας σε σάρκα, αλλά με πρόσληψη της ανθρωπότητας από τον Θεό).
36.Unus omnino, non confusione substantiae, sed unitate personae. (Ένας, ολόκληρος, όχι δια της σύγχυσης των ουσιών (της θείας & ανθρώπινης ουσίας), αλλά στην ενότητα του Προσώπου).
37.Nam sicut anima rationalis et caro unus est homo: ita Deus et homo unus est Christus. (Γιατί όπως η λογική ψυχή και η σάρκα κάνουν έναν άνθρωπο, έτσι ο Θεός και ο Άνθρωπος είναι Ένας Χριστός).
38.Qui passus est pro salute nostra: descendit ad inferos: tertia die resurrexit a mortuis. (που υπέφερε για τη σωτηρία μας. Κατέβηκε στην κόλαση. Την τρίτη μέρα αναστήθηκε από τους νεκρούς).
39.Ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis: (Ανελήφθη στους ουρανούς, κάθισε εκ δεξιών του Θεού Πατρός του Παντοδύναμου)
40.inde venturus est iudicare vivos et mortuos. (Από όπου και θα έρθει να κρίνει ζώντες και νεκρούς).
41.Ad cuius adventum omnes homines resurgere habent cum corporibus suis: (Στην έλευση του οποίου όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν με τα σώματά τους)
42.et reddituri sunt de factis propriis rationem. (και θα δώσουν λόγο για τα έργα τους).
43.Et qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam: qui vero mala, in ignem aeternum. (Κι αυτοί που έχουν έργα καλά, θα μεταβούν σε αιώνια ζωή, κι αυτοί που έχουν έργα κακά, σε αιώνια κόλαση).
44.Haec est fides catholica, quam nisi quisque fideliter firmiterque crediderit, salvus esse non poterit. Amen. (Αυτή είναι η καθολική πίστη, την οποία αν δεν πιστεύει κανείς ειλικρινά και σταθερά, δεν μπορεί να σωθεί. Αμήν).

Πάντως ο J.N.D. Kelly, σύγχρονος μελετητής Πατερικών κειμένων, έχει εκφράσει την άποψη ότι συγγραφέας του συγκεκριμένου συμβόλου δεν είναι ο άγιος Αθανάσιος, αλλά ο Βικέντιος του Λερίν.[4]

Το Σύμβολο της Νικαίας / Κωνσταντινουπόλεως
Πρόκειται για το Σύμβολο της Πίστεως, ή αλλιώς "Πιστεύω", που έχει επικρατήσει και λέγεται κυρίως στο μυστήριο του Βαπτίσματος αλλά και στις άλλες ακολουθίες. Αποτελείται από 12 άρθρα (στίχους). Τα 7 πρώτα έγιναν στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας το 325. Τα υπόλοιπα 5 προστέθηκαν στη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο το 381, που και μετέβαλε τα προηγούμενα άρθρα.[5][6] Η Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος που έγινε στην Έφεσο το 431 διευκρίνισε ότι δεν θα γίνονταν άλλες αλλαγές και προσθήκες στο Σύμβολο της Νικαίας (325), και δεν θα υιοθετούνταν άλλα Σύμβολα.[7] Τέλος, η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος που έγινε στη Χαλκηδόνα το 451 επιβεβαίωσε τη μορφή που είχε το "Σύμβολο της Πίστεως" το 381.[8][9]

Στα 9 πρώτα άρθρα του Συμβόλου αυτού κυριαρχεί το ρήμα "πιστεύομεν", στο 10ο το ρήμα "ὁμολογοῦμεν" και στα άρθρα 11 και 12 το ρήμα "Προσδοκοῦμεν". Το 1ο άρθρο αναφέρεται στον Πατέρα. Από το 2ο μέχρι το 7ο, τα άρθρα αναφέρονται στον Υιό. Το 8ο αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Το 9ο άρθρο αναφέρεται στην Εκκλησία, το 10ο στο Βάπτισμα, το 11ο στην Ανάσταση των νεκρών, και το 12ο στην Δευτέρα Παρουσία. Το κείμενό του έχει ως εξής:[5][10][9][11]

1. Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
3. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς.
6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς* ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
10. Ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
11. Προσδοκοῦμεν ἀνάστασιν νεκρῶν.
12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.

* Στον συγκεκριμένο στίχο η Καθολική Εκκλησία δέχεται την προσθήκη της φράσης "και εκ του Υιού" (Filioque), η οποία χρησιμοποιήθηκε από μία τοπική Σύνοδο της Συριακής Εκκλησίας και αργότερα από την Σύνοδο του Τολέδο, και εγκρίθηκε από την Καρλομάγνεια Σύνοδο του Άαχεν το 809. Η προσθήκη αυτή καταδικάστηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία στην 4η Σύνοδο Κωνσταντινουπόλεως (879-880) (κατ' άλλους Ογδόη Οικουμενική Σύνοδο), με τη σύμφωνη γνώμη του Πάπα Ρώμης Ιωάννη Η΄ και αποτελεί σημείο διαφωνίας ανάμεσα στις δύο Εκκλησίες. (Βλ. λήμμα Filioque).

Απόδοση στη νέα ελληνική (με "πιστεύω" αντί του "πιστεύομε")
1. Πιστεύω σε ένα Θεό που είναι Πατέρας και Παντοκράτορας, που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, όλα όσα βλέπουμε κι όσα είναι αόρατα σε μας.
2. (Πιστεύω) Και σε ένα Κύριο τον Ιησού Χριστό, τον μονάκριβο Υιό του Θεού, που γεννήθηκε από τον Πατέρα πριν από όλους τους αιώνες. Είναι φως που προήλθε από φως, είναι Θεός αληθινός (γεννημένος) από Θεό αληθινό, που γεννήθηκε και δεν δημιουργήθηκε, είναι από την ίδια ουσία με τον Πατέρα, και μέσω του οποίου έγιναν τα πάντα.
3. Για μας τους ανθρώπους και για τη σωτηρία μας κατέβηκε από τους ουρανούς και πήρε σάρκα (σαν και τη δική μας) από το Άγιο Πνεύμα και την Παρθένο Μαρία, και έγινε άνθρωπος.
4. Σταυρώθηκε για μας όταν ήταν ηγεμόνας ο Πόντιος Πιλάτος, και έπαθε, και τάφηκε.
5. Την τρίτη ημέρα μετά το θάνατό του αναστήθηκε από τους νεκρούς σύμφωνα με τις (προφητείες στις) Γραφές.
6. Και ανέβηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα.
7. Και θα έρθει πάλι με δόξα να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς, και δεν θα υπάρξει τέλος στη βασιλεία Του.
8. (Πιστεύω) Και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το ζωοποιό, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, που προσκυνείται και δοξάζεται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, το οποίο μίλησε μέσω των προφητών.
9. (Πιστεύω και) Σε μία, άγια, καθολική και αποστολική Εκκλησία.
10. Ομολογώ ένα βάπτισμα για άφεση των αμαρτιών.
11. Προσδοκώ την ανάσταση των νεκρών
12.Και τη ζωή στη μέλλουσα αιωνιότητα.
Πηγή 2ου κειμένου:  el.wikipedia.org/wiki/Σύμβολο_της_Πίστεως

Follow by Email

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Αναγνώστες